Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Real Results Personal Training

REAL RESULTS PERSONAL TRAINING hierna te noemen RRPT is gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 61164941.


Artikel 1 – Begrippen

•De organisatie: RRPT (REAL RESULTS PERSONAL TRAINING)

•Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor de Activiteit

•Instructeur: instructeur in opdracht van RRPT

•Activiteiten: Bootcamp en personal training

•Abonnement: Een maandelijks lopend pakket van 2/3x per week of onbeperkt deelnemen


Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

•Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een Activiteit aangeboden door RRPT.

•Onder Activiteit vallen alle soorten groepslessen en personal trainingen aangeboden door RRPT.

•Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Abonnement of betalingsregeling dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Activiteit.

•Inschrijvingen door middel van het invullen van het inschrijfformulier via de website en deze te versturen verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van RRPT.

•Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

•RRPT kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van RRPT.

•Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.


Artikel 3 – Overeenkomst

•Een overeenkomst tussen RRPT en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

•Voor RRPT ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

•Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de schriftelijke toestemming van RRPT. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

•Een overeenkomst tussen RRPT en een Deelnemer bestaat uit een abonnement(en).

•Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.

• Bij het afmelden van een training binnen 24 uur voor aanvang zal de rit niet worden teruggeboekt.

• RRPT is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

• De abonnementen zijn beperkt geldig. De specifieke geldigheid staat vermeld bij het aanschaffen van het abonnement in de Personal Trainer App. Als de geldigheidsduur is verlopen staan er geen trainingen meer open om te volgen.


Artikel 4 – Abonnementen

•Een Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar behalve als er schriftelijk akkoord is gegeven door RRPT.

•Een Abonnement is voor onbepaalde tijd en wordt automatisch maandelijks verlengd. Voor beëindiging zal de Deelnemer RRPT hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Na schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht van beëindiging zal het abonnement nog een maand doorlopen.

•Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Abonnement worden bevroren. RRPT heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot bevriezen wordt ingewilligd.


Artikel 5 – Betalingen, Facturering en Machtiging

• Betalingen dienen te geschieden via de RRPT app. U kunt uw betaling voldoen via iDEAL (losse trainingen en 10 rittenkaart) en automatische incasso (abonnementen). Bij niet betalen van de machtiging of gebrek aan ritten/losse trainingen kan Real Results Personal Training uitsluitsel geven tot de trainingen. 

• Abonnementen lopen via een automatische maandelijkse machtiging waarbij er vooraf wordt betaald. De Deelnemer geeft hiermee akkoord via het daarvoor bestemde SEPA formulier die ingevuld dient te worden bij het afsluiten.

•De Deelnemer dient de eerste betaling via ideal te doen, vanaf deze datum zal het Abonnement maandelijks doorlopen en afgeschreven worden.

•Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door RRPT en zullen incasso en overige kosten voor rekening van de Deelnemer zijn.


Artikel 6 – Deelname aan Activiteiten

•Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Activiteit aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Activiteit.

•RRPT heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

•Buitengewone omstandigheden leveren voor RRPT altijd overmacht op en ontheffen RRPT van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is RRPT ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

•Indien tijdens of omtrent de Activiteit misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke RRPT Biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende Deelnemer.

•Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door RRPT van de Activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

•RRPT behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door. Als een workout niet doorgaat, wordt dit via Facebook en/of persoonlijke bericht via app/telefoon gecommuniceerd.

•Als het maximumaantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatst en krijg je hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, wordt je automatisch ingeschreven.

•De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen en onze vakantie kunnen de workouts niet doorgaan, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Uiteraard is de Deelnemer vrij om het abonnement stop te zetten voor deze periode met de inachtneming van het opzegtermijn.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

•Deelname aan een Activiteit geschiedt op eigen risico.

•RRPT, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Activiteit.

•Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van RRPT, haar medewerkers en trainers, is RRPT niet aansprakelijk.

•RRPT is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Activiteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

•RRPT is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Activiteit.

•RRPT is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Activiteit.

•De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.


Artikel 8 – Gezondheid

•Een Activiteit is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Activiteit.

•Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

•RRPT behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Activiteit.


Artikel 9 – Ontbinding en Annulering

•RRPT is gerechtigd deelname per direct geheel of gedeeltelijk te ontzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet.

•Annulering door de Deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 5 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het gefactureerde of gemachtigde bedrag kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.


Artikel 10 – Website en Privacy

•RRPT respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

•RRPT gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal RRPT deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

•RRPT zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

•De werknemers van RRPT en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

•De Deelnemer geeft RRPT toestemming om fotografische en andersoortige opname van groepen en/of individuelen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden.

•De websites van derde partijen waarnaar op de website www.rrpt.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door RRPT gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. RRPT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

•De website www.rrpt.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van RRPT.Artikel 11 – Toepasselijk recht

•Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door RRPT.

•Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.


Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.